logov2-mare-dascalu

ANUNȚ LICITAȚIE PENTRU INCHIRIERE SPATIU

ANUNȚ LICITAȚIE PENTRU INCHIRIERE SPATIU

ANUNȚ LICITAȚIE PENTRU INCHIRIERE SPATIU

1.Informaţii generale privind LOCATORUL, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:
Comuna Dascălu, judetul Ilfov, satul Dascălu, str.Victoriei, nr. 87, telefon: 021 267 31 88; fax: 021 267 31 89, e-mail: contact@comunadascalu.ro, CIF: 4420783

2.Informaţii generale privind obiectul inchirierii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie inchiriat:
Imobil tip parter, in suprafata de 128.30 mp, situat in comuna Dascălu, strada Mureș, nr.12, aparținând domeniului public al comunei Dascălu, categoria de folosință: spațiu comercial, conform caietului de sarcini, și HCL Dascălu. nr. 28 din 27.06.2024 și temeiului legal: O.U.G. nr. 57 din 03.07.2019.

3.Informaţii privind documentaţia de atribuire:
Se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1.Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire:
La cerere, de la sediul Comunei Dascalu, sau online, prin solicitare scrisa la adresa contact@comunadascalu.ro.

3.2.Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul locatorului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire:
Biroul Achizitii Publice din cadrul Comunei Dascalu, strada Victoriei, nr. 87, județul Ilfov.

3.3.Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul:
250 lei / exemplar, se achită numerar la casieria Comunei Dascalu, sau prin virement bancar in contul RO26TREZ4215006XXX003655, deschis la Trezoreria Ilfov, CIF: 4420783.

3.4.Dată limită privind solicitarea clarificărilor:
22.07.2024, ora 14.00.

4. Informaţii privind ofertele:
4.1. Data limită de depunere a ofertelor:
31.07.2024, ora 10.00
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Comuna Dascalu, Biroul Achizitii Publice, Comuna Dascalu, strada Victoriei, nr. 87, județul Ilfov.
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:
Se depun într-un singur exemplar, în două plicuri sigilate: unul exterior și unul interior.

5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor:
31.07.2024, ora 12:00, la sediul Comunei Dascalu, str. Victoriei, nr .87, județul Ilfov.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefon/fax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei:
Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Ilfov, din Oras Buftea, str. Știrbei Vodă nr. 24, jud. Ilfov
Telefon centrală: 021.312.23.43;

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării:
05.07.2024.

Ultima modificare: 05.07.24 – 13:28 de către UAT Dascălu

Anteriorul Ilfov zambeste
Contact